Our Board

EURETINA Executive

Board Members

Edoardo_Midena_headshot
Jose_Garcia-Arumi_headshot

Co-opted Board Members

Xiaoxin_Li_heahshot
Seung-Young_Yu_heahshot
Yuichiro_Ogura_headshot
Giuseppe_Querques_headshot